Obchodní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran týkajících se provozování systému EVRON.

Provozovatelem systému EVRON je společnost:
FT Sun s.r.o.
Pekárenská 77
370 04 České Budějovice
IČ: 281 20 434
DIČ: CZ 281 20 434
e-mail: info@evron.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18406 (dále jen "provozovatel").

Druhou smluvní stranou je uživatel systému EVRON (dále jen „uživatel“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je-li uživatelem spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami zák. č. 40/1964 Sb. občanským zákoníkem a zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Je-li uživatelem nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami zák. č. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

Společnost FT Sun s.r.o. je výhradním vlastníkem a provozovatelem systému EVRON. Každá spolupracující společnost, která by jejím jménem systém distribuovala či vykonávala další služby (služby SEO, zvyšování návštěvnosti či registrace do internetových katalogů) se musí prokázat písemným povolením či zmocněním provozovatele tyto služby provádět. Jakékoliv nabídky od subjektů bez uvedeného povolení jsou považovány za podvodné jednání a zneužití dobrého jména společnosti FT Sun, s.r.o.

2. Předmět smluvních podmínek

Na základě objednávky uživatele učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na internetové adrese www.chciwwwstranky.cz se provozovatel zavazuje poskytnout uživateli službu spočívající v umožnění provozování www stránek bez internetového obchodu nebo www stránek s internetovým obchodem (dále jen služby). Služba je poskytována na dobu smluvní. Veškeré další služby nad rámec standardního rozsahu služby spravované uživatelem uvedeného v popisu funkcí na www.chciwwwstranky.cz v sekci Funkce (dále jen standardní rozsah) lze dohodnout na základě samostatného smluvního ujednání mezi provozovatelem a uživatelem, přičemž provozovatel je oprávněn vyžadovat potvrzení požadavku uživatele v písemné či e-mailové formě.

3. Cena služby

Poskytování služeb ze strany provozovatele je úplatné. Ceník služeb je uveden na www.chciwwwstranky.cz v sekci Ceník. V případě poskytování další služby nad rámec standardního rozsahu, není-li cena této služby uvedena v ceníku služeb, je nutno cenu této služby předem dohodnout nebo sjednat způsob určení ceny.

Uživatel má možnost vyzkoušet systém EVRON po dobu 10 dní od objednání služby zdarma, dle článku 7. těchto všeobecných obchodních podmínek.

4. Vyhrazený prostor

V základní ceně systému je obsažena dostatečná kapacita prostoru pro zákaznické aplikace uvedená v aktuálním ceníku. Při výrazném překročení kapacity (o 30 % a více) má provozovatel právo zablokovat uživateli přístup do administrátorské části.

5. Práva a povinnosti provozovatele systému

Provozovatel se zavazuje, že za dohodnutých podmínek poskytne uživateli přístupové údaje a základní informace ke zprovoznění služby.

Informace o uživateli jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Uživatel souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi provozovatele za účelem poskytování služeb. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Provozovatel se zavazuje, že neposkytne osobní údaje uživatele třetí straně. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli.

Provozovatel není zodpovědný za obsah webových stránek a elektronických obchodů jednotlivých uživatelů. V případě zjištění či nahlášení jakéhokoliv porušení autorských, či jiných práv k tomuto obsahu, ze strany třetích osob, si provozovatel vyhrazuje právo poskytování služeb pozastavit až do doby pravomocného rozhodnutí o právech třetích osob.

Provozovatel se zavazuje, že se bude snažit o maximální dostatečnou funkčnost a dostupnost služeb systému EVRON.

Systém EVRON je navržen jako robustní a široce rozšiřitelný systém, přesto provozovatel systému nezaručuje, že poskytovaná služba splní všechny specifické požadavky uživatele. V případě atypických požadavků uživatele může provozovatel služby vyhotovit další funkcionality za dohodnutou odměnu v rámci vývoje na zakázku.

Provozovatel odpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat či za dočasné přerušení služby v maximální částce odpovídající ceně uživateli poskytovaných služeb za 1 měsíc.

6. Práva a povinnosti uživatele

Uživatel se zavazuje, že nebude zneužívat nebo nadměrně zatěžovat systém EVRON.

Uživatel se zavazuje, že se při publikování své webové prezentace nebo internetového obchodu zdrží jakéhokoliv jednání, které by bylo v rozporu s právním řádem České republiky, zejména pak Autorského zákona.

Uživatel se zavazuje, že nebude provozovat nevhodný nebo nepovolený obsah, za který se považuje zejména nabízení zboží nebo služeb, jejichž nabídka může být v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy.

Uživatel je povinen ve smyslu příslušných ustanovení platného právního řádu České republiky na webové prezentaci nebo v elektronickém obchodu zveřejnit svoji identitu a další údaje, které jsou vyžadovány právním řádem České republiky nebo zvyklostmi v rámci elektronické komerce.

Uživatel se zavazuje, že nebude nabízet systém EVRON třetím osobám. Právo poskytovat služby v rámci systému EVRON mají pouze certifikovaní partneři systému EVRON, jmenovitě vyjmenovaní na webové prezentaci systému EVRON.

Uživatel souhlasí s možností, že provozovatel uvede aplikaci uživatele jako referenční.

Uživatel se zavazuje vytvářet si záložní kopie veškerého obsahu vloženého do systému EVRON.

7. Testovací období

Uživatel má možnost testovat systém EVRON 10 dní od objednání služeb zdarma. Toto období lze po dohodě prodloužit.V průběhu této doby bude kontaktován týmem provozovatele systému EVRON za účelem pomoci s testováním služeb. Uživatel má také v průběhu této doby možnost vyzkoušet si moduly systému, které jsou běžně zpoplatněny. Testovací období bude ukončeno po 10 dnech přechodem na placenou službu nebo vypnutím webové prezentace nebo elektronického obchodu. V případě, že uživatel nebude mít zájem o přechod na placenou službu nebo nezaplatí řádně a včas proforma fakturu dle čl. 10. těchto podmínek, je povinen veškerá svá data ze systému EVRON odstranit, v případě vypnutí webové prezentace nebo elektronického obchodu po uplynutí testovacího období nemá uživatel nárok na vydání jím uložených dat ani nárok na případnou náhradu škody.

8. Změna registračních údajů

V případě zákaznického požadavku změnu registračních údajů zašle e-mailem zákazník přesně specifikovaný požadavek na info@evron.cz. Požadavek bude potvrzen na e-mailovou adresu uvedenou v původní registraci a požadavkem zpětné potvrzení. Teprve po tomto potvrzení budou změny provedeny. Cílem uvedeného postupu je snížit možnost zneužití či poškození zákazníka třetí osobou.

9. Nadstandardní zákaznické úpravy

Systém EVRON je koncipován jako systém splňující všechny základní uživatelské požadavky. Pokud bude mít uživatel požadavek na zvýšení funkčnosti nad nabízený rámec (např. změnu designu, propojení s informačním systémem, reklamní bannery, nové funkce či moduly, apod.), má možnost kontaktovat tým provozovatele systému EVRON na e-mailové adrese info@evron.cz. Zpravidla do 5 pracovních dnů bude uživatel informován o možnosti splnění požadavku, ceně a harmonogramu řešení.

10. Platební podmínky

Uvedené ceny v ceníku jsou konečné. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit ceny s dostatečným předstihem před fakturací změněné ceny. V případě zvýšení položkové ceny obdrží uživatel informaci minimálně před fakturací zvýšené ceny. Informace o zvýšené položkové ceně bude též uvedena na webové prezentaci systému EVRON. Cena služeb je vždy započítána za každý započatý měsíc. Za uhrazení faktur se považuje připsání peněz na bankovní účet provozovatele. Finanční dokumenty (proforma faktura, faktura apod.) provozovatel zasílá uživatelům výhradně elektronickou poštou na adresu (e-mail), kterou uživatel zadal při registraci do systému EVRON.

Platba probíhá následujícím způsobem:

 • Po provedení registrace (přes tlačítko Start) bude uživateli okamžitě zpřístupněn uživatelem objednaný systém na 10 dní zdarma bez jakýchkoliv poplatků, viz. testovací období.
 • Uživatel v průběhu testovacího období obdrží od provozovatele proforma fakturu.
 • Po uhrazení této faktury do data splatnosti zašle provozovatel uživateli řádnou fakturu (daňový doklad).
 • V případě nezaplacení proforma faktury do data splatnosti, je provozovatel oprávněn poskytování služeb ukončit.
 • Uživatel platí cenu služeb za 3 nebo 12 kalendářních měsíců dopředu dle jím předem určeného výběru platby.
 • Před koncem uživatelem zvoleného období obdrží uživatel proforma fakturu a po jejím uhrazení řádnou fakturu (daňový doklad).
 • Veškeré úhrady za poskytování dalších službeb nad rámec standardního rozsahu jsou uživatelem hrazeny na základě proforma faktury, po jejím uhrazení je uživateli zaslána řádná faktura (daňový doklad).

V případě nezaplacení kterékoliv platby do 10. dne po splatnosti je provozovatel oprávněn poskytování služeb ukončit včetně zablokování přístupu do administrátorské části. Odblokování bude provedeno až po uhrazení původní zálohové faktury. Za službu odblokování je tým provozovatele systému EVRON oprávněn účtovat částku dle ceníku služeb.

11. Ukončení smluvních podmínek

Provozovatel je oprávněn poskytování služeb ukončit a odstoupit od smlouvy v případě, že:

 • Webová prezentace nebo elektronický obchod uživatele porušují zákony státu, ve kterém je služba provozována, nebo jsou v rozporu s dobrými mravy.
 • Na webové prezentaci nebo elektronickém obchodu uživatele je nabízen nelegálně získaný software nebo jiné produkty, jejichž distribuce odporuje zákonu za účelem jejich prodeje nebo poskytování třetím osobám.
 • Obsah stránek uživatele poškozuje dobré jméno provozovatele.
 • Stránky uživatele jsou zaměřené na rozšiřování nevyžádaných e-mailů (spam).
 • Stránky uživatele extrémně přetěžují databázové systémy.
 • Stránky uživatele obsahují nadměrné množství filmových a hudebních souborů (mp3, mpeg, avi atd.).
 • Uživatel porušuje tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 • Uživatel nemá uhrazeny své finanční závazky k provozovateli.

Provozovatel je oprávněn v případě ukončení poskytování služeb archivovat uživatelem do systému EVRON vložený obsah za účelem prokázání důvodu ukončení poskytování služeb.

Uživatel i provozovatel jsou oprávněni vypovědět smlouvu s tříměsíční výpovědní dobou i bez udání důvodu.

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
 • na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.

V případě ukončení smlouvy, ukončení poskytování služeb ze strany poskytovatele nebo v případě vypnutí webové prezentace nebo elektronického obchodu bude provozovatel archivovat uživatelem do systému EVRON vložený obsah po dobu 30 dní, nepožádá-li v této lhůtě uživatel o vydání tohoto obsahu, je provozovatel oprávněn tento obsah smazat.

12. Náhrada škody a nároky třetích stran

Uživatel systému EVRON se zavazuje v případě jakéhokoliv porušení závazků či neoprávněného zásahu do autorského práva či jiného práva třetí osoby (zkopírování či zneužití grafických návrhů a prvků, zdrojových kódů, apod.) vypořádat sám nároky této třetí osoby. Právo na náhradu škody způsobené provozovateli přitom není dotčeno.

13. Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky. V takovém případě se má za to, že uživatel změnu obchodních podmínek schvaluje, nedoručí-li provozovateli svůj nesouhlas s novým zněním ve lhůtě 30 dnů od oznámení nového znění. Doručí-li uživatel provozovateli svůj nesouhlas ve lhůtě 30 dnů od oznámení nového znění, končí platnost smluvního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem k 30. dni od oznámení nového znění.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.11.2011

 

Kontaktujte nás